волѧ

волѧ
ВОЛ|Ѧ (1161), -Ѣ (-Ѧ) с.
1.Воля, как психическая способность, выражающаяся в действиях, поступках:

прѣдаж тѣло своѥ наготу. волю на попьраниѥ. оутробоу на постъ. Изб 1076, 35; акы халевъ iс(с)ви. вьсю свою ѡ(т)сѣкъ волю. и боудеши акы ч(с)тыи съсоудъ зблюда˫а. вливаѥма˫а въ ||=нь бл҃га˫а. КН 1280, 607вг; провидѩи б҃ъ соуща˫а и свѣда˫а комоуждо и нравъ и волю (τήν γνώμην) ГА XIIIXIV, 109в; се же бываѥть. ѥгда и оученикъ свою волю пастуху въдасть. (τὸ ϑέλημα) ПНЧ XIV, 185а.

2. Желание, хотение:

оного волю сътвори въ малѣ и онъ твою волю въ вѣ Изб 1076, 13 об.; се готовъ ѥсмь... сътворити ѥлико велить вол˫а ср҃дца твоѥго СкБГ XII, 9а; нъ мо˫а оубо волѩ... съ прочею братиѥю погребеноу быти. УСт XII/XIII, 237 об.; поудъ ѡ(т)ложихомъ а скалви поставихомъ. по своѥи воли и по любви. Гр 12621263 (новг.); ина˫а оучени˫а и заповѣди предающе. по воли ихъ ˫ако же хотѩть. КН 1280, 606б; аще же i по воли митрополита съшедъшесѩ. судъ и iзбранѥ створити. въ ѥдину волю вси снидуть(с). но нѣциi распрѣвшесѩ КР 1284, 55в; по моеи оубо воли ты прѣже буди наслѣднiкъ. (διὰ... τὴν γνώμην) Там же, 307г;

волею, из воли, о волидобровольно, по желанию:

бѣсъ живѩи въ бѣсьнѣ члвцѣ саъ отходить во||лею на прѣльштениѥ чловѣче (ἑκουσίως) Изб 1076, 193193 об.; самъ тъ. ѡ воли бл҃говольнѣи. свою си ѡкръвавлѩѥть мышьцю. желѣзъмь прободъ. (ὢ γνώμης) ЖФСт XII, 124 об. Волѥю оубивыи. и по семь раска˫авъсѩ. (ἑκουσίως) КЕ XII, 194а; немьчичю же въ ризѣ и на гътьскомь бѣрѣзѣ. смолнѩнина. на желѣзо. безъ его воле не лзѣ имати. оулюбить своею волею нести желѣзо тъ ть его волѩ. Гр ок. 1239 (смол.); онъ же не би˫асѩ с ними. ѡ(т)стоупи волею кыѥва. ЛН XIIIXIV, 36 (1168); всѩ си своѥю волею претерпѣлъ ѥси КТур XII сп. XIV, 30; аже пани хонька... доброю волею своѥю... а никоторою силою. но сама то вчинила... продала ѥсть. тотъ мунастырь [так!] Гр 1378 (2, ю. -р.); не повиньна будеть жена ѥгѡ сегѡ. ѡ(т) пристрѡ˫а своѥ˫а подати заимодавцю. аще не обрѩщеть(с) вѡлею. МПр XIV, 184 об.; аще бы своею волею прiшелъ ко мнѣ ЗЦ к. XIV, 87г; Злоу женоу лоуче из воли в домъ погрести нежели в до(м) привести. Мен к. XIV, 183 об.; с҃нъ б҃ии волею распѩтъсѩ. Пал 1406, 83г; своею ли волею с҃нъ твои сѣлъ в Берестьи ци ли твоимъ повелениемь. ЛИ ок. 1425, 305 об. (1289);

на (чьей-л.)
воли:

и съдоумавъше новъгородьци. показаша путь кн҃зю романоу. а сами послаша къ ондрѣеви по миръ на всѣи воли своѥи. ЛН XIIIXIV, 37 (1170); i прислаша [немцы] въ пльсковъ i в новъгородъ. хотѩще мира. на всеи воли новгородьскои. и на пльсковьскои. i та(к) оумiрiша(с). Там же, 133 (1253); i бы(с) въ вѩтшихъ свѣтъ золъ. како побѣти [вм. побѣдити] меншии. а кн҃зѩ въвести на своеi воли. Там же, 133 об. (1255); Мстислав же не мога терпѣти в градѣ цѣлова к н(е)му кр(с)тъ на ѥго воли. ЛЛ 1377, 145 об. (1207); Игорь же съсѣдъ с конѩ. и цѣлова к нимъ кр(с)ть на вси воли. и на братьнии. ЛИ ок. 1425, 119 (1146); како еси былъ оумолвилъ. с братомъ своимъ Рюрикомъ. и со мною. аже совокоупитисѩ. оу Чернигова всимъ. да любо быхомъ оумирилисѩ вси на всеи волѣ своеи. Там же, 240 (1196);

♦=стати на (чьей-л.)
волиподчиниться кому-л.

рекъ имъ [Всеволод] боле не воюетесѩ съ Мьстиславичи. и ѡни сташа на воли его. и позва ѣ к собѣ Киевоу. и приѣхаша к немоу вси ЛИ ок. 1425, 115 об. (1142); ажь любишь с нами рѩдъ правыи. и в любви с нами быти то мы любви не бѣгаемь. и на всеи волѣ твоеи станемь. Там же, 240 (1196).

3. Возможность распоряжаться, власть:

Боуди съмъсльнъ. разоумѣи чьто ѥ волѩ б҃жи˫а. Изб 1076, 12 об.; и оуживоуть отъ дь˫аволь плениць плѣ||нѥнии ѥмоу въ волю ѥго. (εἰς τὸ... ϑέλημα) КЕ XII, 137б138а; и смьртию своѥю порправъ. [вм. поправъ] горкоую и злоую престоупьноую вашю волю. СбТр XII/XIII, 27; которыи коупьць шедъ... съ чюжими коунами... ѡже ли пропьѥть(с)... то како любо тѣмъ. чьѥ то коуны. жьдоуть ли ѥмоу. а сво˫а имъ волѩ. РПр сп. 1280, 623а; Да бу(д)ть волѩ тво˫а. ˫ако на небеси i на земли. КР 1284, 14в; да боудеть волѩ тво˫а... на нб(с)и и на земли. СбЯр XIII, 13; Бж(с)твною волею твоѥю. безбожнаго перуна... скрушивъ. МинПр XIIIXIV, 68 об.; луче ны е(с) оумрети пере(д) Золотыми враты... и не да воли ихъ [татар] быти. ЛЛ 1377, 160 об. (1237); Си бѣша при диѡкьлить˫анѣ ц(с)ри. законопрестоупнѣмь и мч҃тльнемь. зане повиноушасѩ воли ѥго. и пожрети неч(с)тымъ истоуканомь. Пр 1383, 121в; а дѣти мои изъ ее воли не вымутъ(с) Гр 1389 (2, моск.); аже г(с)дрь. нашь. король... и его кролеваѩ... жаловали мѩ. и дали ми. землю. до своеи воли... со всѣми. городми. со всѣми. оужитки. Гр 1393 (2, ю. -р.); Аже жена вречетсѩ по мужи сѣдити... ||=то творити еи всѩка волѩ. а дѣтемъ не дати волѣ. РПрМус сп. XIV, 18 об. — 19; Ни ѥдино˫а же волѩ не даѥмъ родите(л)мъ ча(д). или ча(д)мъ родителѩ. мирьскѡѥ житиѥ оставльше. МПр XIV, 164; придеть же первы˫а страны властель... и надъ покрадшимъ татемъ первыи властель волю иматъ Там же, 188 об.; вы злато и сребро ˫ако воду изливаѥте ѡ(т) сiлни(х) спомагаѥми вашеи воли. ГБ XIV, 123г; и||мыи добродѣтель. не своими труды. но б҃жьею силою всѩ творѩ мнѣшасѩ смѣреномудренѣи воли покарѩ˫асѩ (γνώμῃ) ЖВИ XIVXV, 5051; не едино естьство есть. [языческие боги] но волѩми раздѣлѩемi су(т). (γνῶμαι) Там же, 102в; и прииде Амбалъ ключникъ... тотъ бо ключь держашеть оу всего дому кнѩжа. и надо всими волю ему далъ бѩшеть ЛИ ок. 1425, 208 об.;

♦=быти въ божьѥи (вашеи, своѥи и т. п.)
волибыть под чьей-л. властью, в чьем-л. подчинении:

по ѡтнѣ см҃рти нача быти. киѥвьскоѥ кнѩжениѥ въ во||ли ѥго. КН 1280, 574вг; Соущеи в жилищехъ... да соуть подъ властью еп(с)па градьскаго. аще же кто не боудеть въ воли еп(с)па да познаѥть ѡпитемью. КР 1284, 93б; а то есмы въ б҃ьи воли и во цр҃вѣ ка(к) повелить та(к) ны дѣ˫ати Гр 1371 (2, моск.); а Василка Костѩнтиновича ведоша с многою нужею... нудиша... безбожнии Татарове ѡбычаю поганьскому быти въ и(х) воли. ЛЛ 1377, 162 об. (1237); А которыи. с҃нъ мои. не име(т) слушати свое мт҃ри а буде(т) не въ ее воли на то(м) не буде(т) моего блг(с)внь˫а. Гр 1389 (2, моск.); дыханьѥ наше. въ воли твоѥи. ИларМол XI сп. XIV, 54 об.; ѡбилье много г(с)ь намъ подасть. аще ли в воли его будемь ЗЦ к. XIV, 96б; бѩху бо тогда Ѡлговичи въ Мьстиславли воли. ЛИ ок. 1425, 192 (1170); ˫а над ними не воленъ. но ˫азъ есмь. во твоеи воли. а даи ми тѩ Б҃ъ. имѣти аки ѡц҃а собѣ. и слоужити тобѣ со всею правдою. Там же, 298 об. (1287);

♦=възѩти волю надъ (кем-л.) — заставлять повиноваться кого-л.:

жена же вземши власть. и волю болшю над ни(м). бе срама влечашеть и на грѣхъ. ПКП 1406, 169в;

♦=не выстоупатисѩ изъ (чьей-л.)
воли см.
выстоупатисѩ;
♦ =поити въ (чьей-л.)
воли, ходити въ (чьей-л.)
воли, въ (чью-л.)
волю, по (чьей-л.)
волиповиноваться кому-л.:

˫акого [вм. всѩкого] иноплемьника во истиноу и вѣрѣ нашеи противника. поставити и въ свою волю ходити. КН 1280, 511в; Аще бо поиде(м) в воли г(с)ни, всѣмъ оутѣшеньемь оутѣшить ны Б҃ъ. СВл XIII сп. к. XIV, 3; непокоршимсѩ Ростиславичемь кнѩзю Андрѣю. и в воли ѥго не ходѩщи(м). ЛЛ 1377, 123 (1174); аще ли рабъ и рабыни не слушаеть и по твоеи воли не ходити то за года лозы на нь н(е) щадити. ЗЦ к. XIV, 5б; слышав же Данилъ рѣчи ихъ ˫ако полны соуть льсти. и не хотѩть по воли его ходити. ЛИ ок. 1425, 266 об. (1240).

4. Свобода в проявлении чего-л.:

не отъ волѩ бо вѣра ѥго нъ отъ ноужѩ. (ἐκ προαιρέσεως) КЕ XII, 85б; Еп(с)пи и причетници своимъ чадомъ преже оуставлени˫а нрава да не дають волѩ. КР 1284, 114а; не нуди ѥго. но даи ѥму волю. аще сѩ самъ оупьѥть. да самъ за то ѡ(т)вѣчаѥть. СбУв XIV, 71 об.; то же ЗЦ к. XIV, 3 об.; нынѣ же волѩ ваша ѥсть. ѥже добро дѣ˫ати и ѥже зло. СбЧуд XIV, 284б; прошю токмо... по ожененьи въздержатисѩ. егда е(с) постъ и мл҃тва... не взаконѩю бо. ни в нужю веду вещи. но оучю и волю даю. не просто жадаю ѡ(т)лучатисѩ ѡ(т) совкуплень˫а. ГБ XIV, 32г.

5. Свободное состояние, независимость:

цѣлѩдь всю поусти на волю. и шьдъ въ манастырь пострижесѩ. ПрЛ XIII, 69а; А бо˫аромъ и слугамъ вольнымъ волѩ Гр 13501351 (моск.); то же Гр ок. 1367 (моск.); тѣ лю(д) не ндобни моимъ дѣтемъ ни моеи кнѩгини. да(л) есмь имъ волю. Гр (ок.) 1358 (1, моск.); а бо˫аромь и слугамъ. межи насъ вольнымь волѩ. Гр 1390 (1, моск.); Половци же... приста||виша к немоу сторожовъ •е҃і҃• ѡ(т) с҃новъ своихъ. а господичичевъ пѩть... но волю емоу да˫ахоуть. гдѣ хочеть. тоу ѣздѩшеть. и ˫астрѩбомъ ловѩшеть. ЛИ ок. 1425, 226226 об. (1185);

♦=на воли сѣдѣтибыть освобожденным от повинностей и податей:

А изъ рѩшювъскои волости. приходитъ полъ тритъ˫а ста коло(д). опроче волѩнъ што на воли сѣдѩть. Гр 13861418 (ю. -р.).

Ср. неволѩ.

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "волѧ" в других словарях:

  • вол — вол, а …   Русское словесное ударение

  • вол — вол, а …   Русский орфографический словарь

  • ВОЛ — муж. укрощенный (кладеный, легченый) самец домашнего крупного скота, говядо; в плодном со стоянии своем бык, южн. бугай, а самка корова. На юге, бык и вол одно и то же, почему и у нас говорят езда на волах и на быках, хотя в упряжь идут только… …   Толковый словарь Даля

  • вол — а; м. Кастрированный бык, используемый в сельскохозяйственных работах. Работает как вол (очень много, не покладая рук). ◊ Вола вертеть (крутить). Уклоняться от чего л.; медлить, прибегая к хитростям, уловкам. ◁ Воловий (см.). * * * вол… …   Энциклопедический словарь

  • ВОЛ — ВОЛ, вола, муж. Кастрированный бык. ❖ Работать, как вол (разг.) очень усердно и много не покладая рук. Вола вертеть или крутить (прост.) проводить время в бессмысленных или бесцельных занятиях. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • вол — ВОЛ, вола, муж. Кастрированный бык. ❖ Работать, как вол (разг.) очень усердно и много не покладая рук. Вола вертеть или крутить (прост.) проводить время в бессмысленных или бесцельных занятиях. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • ВОЛ — ВОЛ, вола, муж. Кастрированный бык. ❖ Работать, как вол (разг.) очень усердно и много не покладая рук. Вола вертеть или крутить (прост.) проводить время в бессмысленных или бесцельных занятиях. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • вол — ВОЛ, вола, муж. Кастрированный бык. ❖ Работать, как вол (разг.) очень усердно и много не покладая рук. Вола вертеть или крутить (прост.) проводить время в бессмысленных или бесцельных занятиях. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • вол… — (неол. офиц. ист.). Сокращение, употреблявшееся в новых сложных словах в знач. волостной, напр. волисполком. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • ВОЛ — ВОЛ, а, муж. Сельскохозяйственное животное кастрированный бык. Работает как в. (очень много и тяжело). | прил. воловий, ья, ье. Воловья шея (также перен.: короткая и сильная). Воловье упрямство (перен.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю …   Толковый словарь Ожегова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»